Maite Vilalta Ferrer

Biografia

Professora del Departament d’Economia i Vicedirectora d’Igualtat i Acció Social de la UB. És autora de diversos estudis i publicacions sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals.